หน้าแรก คอลัมน์ธรรมะ หน้าที่ครู

หน้าที่ครู

ครูที่ศิษย์น่าเคารพก็ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติของครู มิฉะนั้น ก็จะเป็นครูแต่ชื่อ แต่หน้าที่ครูไม่สมบูรณ์

2050
0
แบ่งปัน
หน้าที่ครู

คำว่า “ครู” แปลว่า ผู้ที่ศิษย์พึงเคารพ ครูที่ศิษย์น่าเคารพก็ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติของครู มิฉะนั้น ก็จะเป็นครูแต่ชื่อ แต่หน้าที่ครูไม่สมบูรณ์ ครูมีคำกลางเปรียบเหมือนเรือจ้างคอยส่งคนข้ามฟาก สมัยก่อนใช้คนแจวเรือส่ง สมัยนี้ใช้เครื่องยนต์ประกอบแทนเรือแจว ทำให้เรือแล่นเร็วสะดวกขึ้นผู้ที่จะเป็นครู หรือที่เป็นอยู่แล้วก็ต้องพยายามปรับปรุงตนให้มีความรู้และความสามารถ ที่จะเป็นหรือเป็นครูที่ทันแก่กาละและเหตุการณ์ของโลกคือปรับปรุงตนให้ตื่น ให้มีความรู้รอบตัว จะได้สอนทันศิษย์และมีวิชาเหมาะแก่การสอนเข้าได้ พร้อมทั้งตั้งตนให้เป็นครูที่ดีของศิษย์ จึงสมควรจะทำหน้าที่ของครูให้ไพบูรณ์ มีดังนี้
๑. แนะนำดี
๒. ให้เล่าเรียน
๓. สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง ไม่ปิดบังอำพราง
๔. ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูงและประชาชน
๕. ทำการป้องกันในทิศทั้งหลาย คือ สอนให้มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะเผชิญชีวิตไปได้อย่างมีหลัก
๖. ตั้งจิตประกอบด้วยเมตตากรุณา
๗. มีวิธีสอนดี และคุ้มครองดี
๘. ฉลาดเข้าใจในการชี้แจงเหตุผล
๙. หัดให้เด็กมีอัธยาศัยรักงาน ทำงานมีระเบียบ
๑๐. เอาใจใส่วิจารณ์เหตุผลที่ปรากฏเฉพาะหน้า
๑๑. อบรมให้มีกำลังที่ดีจริง คือ กำลังความเชื่อ กำลังความเพียร กำลังสติ กำลังความตั้งมั่น กำลังปัญญา ให้รู้จักทำให้เกิดขึ้นและรู้จักประกอบ และรู้จักใช้ให้เกิดผลดี
ใน 5 ข้อเบื้องต้นเป็นหน้าที่ครูตามบาลี และ 6 ข้อหลังเป็นส่วนประกอบหรือจะเรียกว่า 5 ข้อเบื้องต้นเป็นคุณสมบัติหลักของครู  อีก 6 ข้อเป็นส่วนประกอบก็ได้

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร ป.ธ.๙)
วัดสามพระยา

Comments

comments