หน้าแรก ประเพณีบุญวัดบัวขวัญ

ประเพณีบุญวัดบัวขวัญ

          วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ได้จัดให้คณะอุบาสก อุบาสิกา พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ได้มีการทำบุญต่างๆ ตามประเพณีที่เคยทำสืบกันมา ดังมีรายละเอียดดังนี้

                การทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า แก่พระภิกษุ สามเณร และฟังพระธรรมเทศนา ในทุกวันพระ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.

                การทำบุญถวายสังฆทาน ทำบุญโลงศพเพื่อผู้ยากไร้ ตั้งแต่ เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๐๐ น. ของทุกๆ วัน ตลอดปี

                การทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๗.๐๐ น. ของทุกๆ วันตลอดปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และมอบให้กับเกษตรกรผู้ยากไร้

                การทำบุญในเทศกาลปีใหม่ ๑ วัน คือวันที่ ๑ มกราคม ทุกๆ ปี มีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า แก่พระภิกษุ สามเณร และฟังพระธรรมเทศนา ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงเวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.

การทำบุญวันมาฆบูชา มีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแก่พระภิกษุ สามเณร และฟังพระธรรมเทศนา ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. และเวลา ประมาณ ๒๐.๐๐ น.  พระเดชพระคุณเจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ  เป็นผู้นำพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้ร่วมกันเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เพื่อถวายเป็น พุทธบูชา  ธรรมบูชา สังฆบูชา

                การทำบุญในเทศกาลตรุษไทย ๓ วัน คือ ก่อนวันตรุษไทย ๑ วัน วันตรุษไทย ๑ วันและหลังวันตรุษไทย ๑ วัน  ตามประเพณีที่ทางวัดได้ปฏิบัติสืบทอดมา มีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า และฟังพระธรรมเทศนา ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.

                การทำบุญเทศกาลสงกรานต์ ๓ วัน คือ วันที่ ๑๓ ๑๔ ละ ๑๕ เดือนเมษายน ทุกปี มีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า และฟังพระธรรมเทศนา ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. และทางวัดได้กำหนด ให้วันที่ ๑๕ เมษายน ทุกปี ได้เป็นวันทำบุญทิ้งกระจาด

                การบุญในวันวิสาขบูชา มีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า และฟังพระธรรมเทศนา ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงเวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.  และเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น.

พระเดชพระคุณเจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ  เป็นผู้นำพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้ร่วมกันเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เพื่อถวายเป็น พุทธบูชา  ธรรมบูชา สังฆบูชา ทั้งนี้

                การทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษา   จัดให้มีการทำบุญ ๓ วัน คือ วันโกน วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา มีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า ถวายผ้าอาบน้ำฝน แก่พระภิกษุ สามเณร และฟังพระธรรมเทศนา ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.

                การทำบุญเทศกาลวันสารทไทย ๓ วัน คือ ก่อนวันสารทไทย ๑ วัน วันสารทไทย ๑ วัน  และหลังวันสารทไทย ๑ วัน มีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า และฟังพระธรรมเทศนา ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงเวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.

                การทำบุญในเทศกาลออกพรรษา  จัดให้มีการทำบุญ ๓ วัน คือ วันโกน วันออกพรรษา และวันเทโวโรหณะ มีการทำบุญตักบาตร (ตักบาตรเทโวโรหณะ ในวันเทโวโรหณะ) ถวายภัตตาหารเช้า ถวายผ้าจำนำพรรษา แก่พระภิกษุ สามเณร และฟังพระธรรมเทศนา ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงเวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.

                การทำบุญในวันที่ ๑๒ สิงหาคม (วันแม่แห่งชาติ) ทุก ๆ ปี มีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า  และเจริญภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พุทธศานิกชน ร่วมกันร้องเพลง สดุดีมหาราชา สรรเสริญพระบารมี

                การทำบุญกาลทาน คือ กฐินพระราชทาน ในช่วงหลังจากวันออกพรรษาไป ๑ เดือน (วันเวลาไม่แน่นอน) ทางวัดจะประชาสัมพันธ์ให้สาธุชนได้รับทราบตามโอกาส

                การทำบุญในวันที่ ๕ ธันวาคม (วันพ่อแห่งชาติ) ทุก ๆ ปี มีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า  และเจริญภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พุทธศานิกชน ร่วมกันร้องเพลง สดุดีมหาราชา สรรเสริญพระบารมี และทางวัดได้จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เป็นเวลา ๑๕ วัน

(หากมีงานบุญพิเศษในวาระต่าง ๆ ทางวัดจะประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชนทั่วไป ทราบตามโอกาสนั้น ๆ)

Comments

comments